VERGETEN WEGEN

TEGENWOORDIG ZIJN WEGEN VAAK EEN RECHTE LIJN TUSSEN TWEE PUNTEN OP DE KAART EN HEBBEN ZE ENKEL DE FUNCTIE OM ZO SNEL MOGELIJK VERVOER MOGELIJK TE MAKEN TUSSEN A EN B. WEGEN STAAN AAN DE BASIS VAN ONZE ONTWIKKELINGEN EN VORMEN DAARMEE HET FUNDAMENT VAN ONZE LEEFOMGEVING, STADS- EN DORPSTRUCTUREN EN ECONOMIE. WEGEN ZIJN IN VERGELIJKING MET GEBOUWEN VEEL MINDER VERGANKELIJK. TOCH WORDEN WEGEN ZELDEN BENOEMD TOT MONUMENT. MET DIT PROJECT MAAK IK EEN TASTBAAR MONUMENT VAN DEZE VERGETEN WEGEN, JUIST OMDAT ZE SYMBOOL STAAN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE MENS.

ROUTES EN ROUTINES

MET HET PROJECT VERGETEN WEGEN IS HET DE BEDOELING OM EEN STRAATSTEEN TE ONTWIKKELEN DIE MET ZIJN VORM EEN VERHAAL VERTELT OVER HET VERLEDEN. EEN WEG IS NU VAAK EEN SAAIE STROOK DIE BESTAAT UIT VRIJWEL IDENTIEKE EN VEELAL RECHTHOEKIGE KLINKERS. DE STOEPTEGEL IS EEN GOED VOORBEELD VAN DE STANDAARDISATIE DIE WE MOMENTEEL HEEL VEEL OM ONS HEEN ZIEN. HET IS DE BEDOELING OM IN TEGENSTELLING TOT DE BESTAANDE WEGEN, EEN WEG TE MAKEN WAAR WEL EEN VERHAAL EN EEN GEDACHTE ACHTER ZIT.

WEGEN ZIJN OP VERSCHILLENDE MANIEREN ONTSTAAN. SOMMIGE KRONKELWEGEN ZIJN EEUWEN GELEDEN ONTSTAAN DOORDAT DIEREN DEZE LOOPROUTE HERHAALDELIJK NAMEN EN DE MENS DEZE GEBAANDE WEG IS GAAN GEBRUIKEN. OOK HEEFT DE RUILVERKAVELING VEEL INVLOED GEHAD OP HET ONTSTAAN EN VERVAGEN VAN WEGEN. EIGENLIJK ZOU JE VANWEGE DE HISTORSICHE WAARDE DEZE OVERBLIJFSELEN VAN WEGEN KUNNEN BESCHOUWEN ALS MONUMENT.

MET DIT PROJECT WIL IK HET VERHAAL VERTELLEN VAN DE GROTE RUILVERKAVELING IN DE JAREN 60. IN DIE TIJD ZIJN VEEL WEGEN VERDWENEN DOORDAT KLEINERE KAVELS WERDEN SAMENGEVOEGD EN WERDEN HERINGEDEELD. SOMMIGE OUDE WEGEN ZIJN TOCH NOG TE HERKENNEN OMDAT ER BIJVOORBEELD KENMERKEN ZOALS EEN BOMENRIJ, EEN SLOOT OF EEN BOSRAND TE ZIEN ZIJN. OUDE WEGEN VERVAGEN IN SOMMIGE GEVALLEN DUS NOOIT HELEMAAL.

VOOR DIT PROJECT HEB IK HET WEGENNETWERK VAN 100 JAAR GELEDEN OP EEN RECENTE KAART GELEGD. ZO KUN JE DE VERANDERINGEN GOED WAARNEMEN. DE FRAGMENTEN WAAR IK VERDER MEE BEN GAAN WERKEN ZIJN DIE GEDEELTES OP DE KAART WAAR VROEGER EEN WEG LAG, EN DIE NU OOK NOG WAARNEEMBAAR ZIJN, MAAR DAN NIET ALS WEG. HET GAAT DUS OM OUDE WEGEN DIE NU EEN BOSRAND, EEN SLOOT OF EEN ANDERE AFBAKENING ZIJN. DEZE FRAGMENTEN HEB IK OP SPEELGOEDFORMAAT UITGEZAAGD ZODAT IK KON BEKIJKEN HOE IK DEZE VORMEN WEER EEN ROL KON LATEN SPELEN IN HET MODERNE LANDSCHAP.

TIJDENS DIT PROCES BESLOOT IK HET VERHAAL ROND MAKEN DOOR DE FRAGMENTEN WEER TERUG TE LATEN KEREN IN HET LANDSCHAP. DAAROM HEB IK ZE OPNIEUW VERSCHAALD EN OP STRAATKLINKERFORMAAT GEGOTEN. VAN DEZE KLINKERS KAN EEN NIEUW PAD GELEGD WORDEN, ZODAT DE WEGEN WEER HUN OORSPRONKELIJKE FUNCTIE TERUG KRIJGEN.

OMDAT DEZE FRAGMENTEN VAN OUDE WEGEN, EN DE NIEUWE WEGEN DIE JE ER VAN KUNT MAKEN, TE BESCHOUWEN ZIJN ALS MONUMENT, HEB IK ER VOOR GEKOZEN OM DE EERSTE WEG BIJ HET PROVINCIEHUIS IN DEN BOSCH TE LEGGEN. DIT LIJKT ME EEN BETEKENISVOLLE LOCATIE OM HET VERHAAL VAN DE VERGETEN WEGEN TE VERTELLEN. IN DE STENEN ZELF WORDEN DE LENGTE- EN BREEDTECOÖRDINATEN GEGRAVEERD, ALS LINK TUSSEN DE FRAGMENTEN EN DE OORSPRONKELIJKE LOCATIE VAN DEZE VERGETEN WEGEN.

DE SNELWEG SNIJDT ZONDER PARDON ALS EEN MES DOOR HET LANDSCHAP. IN DE CONTINUE VERANDERING VAN DE TIJD IS DE SNELWEG OVERHEERSEND GEWORDEN IN HET LANDSCHAP. OUDE WEGEN HEBBEN ZICH HIEROP AANGEPAST. ZO IS ER EEN ZICHTBAAR CONFLICT TUSSEN DE LAGEN VAN DE TIJD ONTSTAAN. KLEINE WEGEN WORDEN OVERBODIG EN SOMMIGE WEGEN VERLIEZEN DE FUNCTIE DIE ZE EERDER HEBBEN GEHAD.
VOOR MIJN ONDERZOEK HEB IK HET WEGENNETWERK VAN HONDERD JAAR GELEDEN OP DE KAART VAN NU GELEGD. OP DE OUDE KAART HEB IK EEN WILLEKEURIGE ROUTE UITGESTIPPELD EN IK BEN DEZE GAAN LOPEN OM TE BEKIJKEN WAT DE TIJD HEEFT GEDAAN MET HET LANDSCHAP. HIERBIJ HEB IK VOORAL GELET OP WEGENSTRUCTUREN. HET VIEL ME OP DAT VEEL OUDE WEGEN NU NIET MEER ALS WEGEN OP DE KAART GEREGISTREERD STAAN, MAAR NOG WEL DEGELIJK ZICHTBAAR ZIJN IN HET LANDSCHAP. RESTEN VAN HET OUDE WEGENNETWERK SIJPELEN DOOR IN DE NIEUWE STRUCTUUR. ZO KUN JE AAN EEN BOMENWAL, EEN VERHOGING, EEN FRAAIE GRENS, EEN BOSRAND, EEN SLOOT OF DE BEGRENZING VAN EEN STUK PRIVÉGROND ZIEN DAT ER OOIT EEN WEG HEEFT GELOPEN.


OP DE BOVENSTE KAART STAAN FRAGMENTEN VAN VERGETEN WEGEN IN HET ROZE. OP DE MIDDELSTE KAART STAAN DE WEGEN DIE NOG HETZELFDE ZIJN ALS 100 JAAR GELEDEN. OP DE ONDERSTE KAART ZIJN DE FRAGMENTEN VAN OUDE WEGEN GEMARKEERD DIE NU NIET MEER DE FUNCTIE VAN EEN WEG HEBBEN, MAAR WEL OP EEN ANDERE MANIER TE ZIEN ZIJN IN HET LANDSCHAP. DE VORMEN VAN DEZE FRAGMENTEN ZIJN GEBRUIKT VOOR HET UITEINDELIJKE PRODUCT.

HONDERD JAAR GELEDEN HAD DE LEEFOMGEVING VAN DE MENS EEN DOORSNEDE VAN SLECHTS EEN PAAR KILOMETER. HET WEGENNET WAS VERFIJNDER DAN DAT HET NU IS, OMDAT DE MENS TOEN VEEL MEER AFHANKELIJK WAS VAN ZIJN NABIJE OMGEVING. WEGEN WERDEN GEBRUIKT OM GRONDSTOFFEN TE VINDEN, OM VEE OVER TE LEIDEN, OM HOUT TE SPROKKELEN OF OM DE KLEINE AKKERS TE BEREIKEN WAAR VOEDSEL WERD VERBOUWD.

INMIDDELS IS ONZE AFHANKELIJKHEID VAN DE NATUUR EN ONZE OMGEVING NAUWELIJKS MEER MERKBAAR IN ONZE MANIER VAN LEVEN. ETEN WORDT OP ENORME SCHAAL VERBOUWD OP GROTE STUKKEN LAND EN EEN GROOT DEEL VAN ONS VOEDSEL EN ONZE GRONDSTOFFEN WORDT INGEVOERD VANUIT HET BUITENLAND. DE LIJN TUSSEN MENS EN NATUUR IS LANGER GEWORDEN. SNELWEGEN NEMEN DE FUNCTIE OVER VAN VEEL OUDE WEGEN. EEN GROOT GEDEELTE VAN DEZE OUDE WEGEN HEEFT HIERDOOR GEEN FUNCTIE MEER. VOOR MIJN AFSTUDEERPROJECT BEN IK OP ZOEK GEGAAN NAAR DE RELATIE TUSSEN OUDE EN NIEUWE STRUCTUREN IN HET LANDSCHAP.

VOOR DIT PROJECT HEB IK DE ZICHTBARE FRAGMENTEN VAN VERGETEN WEGEN TASTBAAR GEMAAKT DOOR OP ZE SPEELGOEDFORMAAT UIT TE SNIJDEN IN HOUT. ZO KON IK ZE AFZONDERLIJK VAN HET LANDSCHAP - EN DUS FUNTIELOOS - BEKIJKEN EN MET DE VORMEN SPELEN. TIJDENS DIT PROCES BESLOOT IK HET VERHAAL ROND MAKEN DOOR DE FRAGMENTEN WEER TERUG TE LATEN KEREN IN HET LANDSCHAP. DAAROM HEB IK ZE OPNIEUW VERSCHAALD EN OP STRAATKLINKERFORMAAT GEGOTEN. VAN DEZE KLINKERS KAN EEN NIEUW PAD GELEGD WORDEN, ZODAT DE WEGEN WEER HUN OORSPRONKELIJKE FUNCTIE TERUG KRIJGEN.

OM DIT VERHAAL TE KUNNEN VERTELLEN, HEB IK ER VOOR GEKOZEN OM HET EERSTE PAD BIJ HET PROVINCIEHUIS IN DEN BOCH TE LEGGEN. HET PROVINCIEHUIS HEEFT EEN REGIONALE FUNCTIE EN DIT BIEDT DE MOGELIJKHEID OM HIER HET VERHAAL TE VERTELLEN VAN DE VERGETEN WEGEN.